SRC

دسامبر 25, 2017

دستگاه پوشش دهی با ترکیبی از تبخیرکننده حرارتی + کندو پاش (SRC)

انواع دستگاهها: افقی با یک درب،عمودی با دو درب،عمودی با یک درب ویژگیها: لایه ایجاد شده هم خواص پوشش دهی حرارتی و هم خواص پوشش دهی […]